Formål for Foreningen Peter Lang 2013

 

Foreningen blev stiftet d. 7. februar 2013 hos foreningens advokat og juridiske rådgiver i København, Danmark. Der blev dannet en foreløbig bestyrelse bestående af de tre initiativtagere. Der vil senere blive afholdt generalforsamling, hvor en endelig bestyrelse skal vælges af medlemmerne. 

 

Foreningen har 3 hovedformål: 

 

Formål 1: At etablere og drive et internationalt videncenter.

Det første formål er at etablere et internationalt Videncenter i Peter Langs ånd. Foreningen vil ære Peter Lang ved at oprette et internationalt videncenter, der kan dokumentere Peter Langs systemiske og anerkendende ideer, metoder og arbejdsresultater. 

 

Videncentret skal bl.a. indsamle, opkøbe og sikre for eftertiden de mange materialer om Peters arbejde, som ligger spredt rundt omkring i mange lande. Disse skal systematiseres og digitaliseres, så eftertidens forskere og praktikere kan have adgang hertil og gavn heraf. 

 

Foreningen vil også støtte op om bevarelsen af beslægtet dokumentation af den systemiske tænknings udvikling og betydning gennem alle årene og støtte op om videreudvikling af systemiske og anerkendende tilgange og metoder på mange forskellige måder. 

 

Videncentret vil have kontor i Danmark, men vil i høj grad blive konstrueret virtuelt således, at det er åbent elektronisk med adgang til arkiver m.v. for medlemmer over hele verden. 

 

Videncentrets overordnede formål er dermed at udbrede og tage initiativer til at bevare Peter Langs systemiske og anerkendende tanker, ideer, metoder og arbejdsresultater for eftertiden til brug for professionelle inden for forskning, terapi, supervision, undervisning, konsultation, ledelse, konflikthåndtering, fredsarbejde mv. på verdensplan. Denne udbredelse sker gennem bekostning af løbende vedligeholdelse og udvikling af hjemmesiden www.peterlangfoundation.com, sociale medier, fremstilling af DVD’er og lignende, samt oprettelse af og løbende vedligeholdelse af biblioteker og andre former for arkiver, således at Peter langs livsværk gøres tilgængelig for eftertiden til forsknings- og læringsformål på til enhver tid opdaterede medier og former. 

 

Til at udføre dette arbejde kan foreningen løbende give støtte til drift, arbejdsløn, rejseudgifter, indretning af arkiver, digitaliseringsprocesser og andet, som sikrer opkøb, indsamling og bevarelse af video og andre optagelser af Peter Lang og hans arbejde, samt kan støtte individer og organisationer økonomisk til dækning af udgifter til oprettelse og bevarelse af historiske arkiver rundt omkring i verden, ansættelse af nødvendigt personale, fx IT medarbejdere, personlig assistent til Peter Lang, stipendiater, mv. 

 

Foreningen kan med samme formål yde støtte til diverse udgifter til afholdelse af konferencer, der kan udbrede Peter Langs metoder og tilgange og de faglige nyskabelser, der i fremtiden kan ses som udviklet på baggrund heraf. 

 

Der kan også ydes støtte til faglige udgivelser i diverse tilgængelige formater med det sigte at udbrede kendskabet til og bevare for eftertiden de mange områder, hvor Peter Langs livsværk har skabt inspiration i mange lande. 

 

Formål 2: Administration af ærespris

Fonden har indstiftet en ærespris i form af et legat, der kan gives til enkeltpersoner og institutioner, som foreningen til enhver tid vurderer, fortjener en særlig anerkendelse for en faglig indsats udført i Peter Langs ånd.  

Den første modtager af denne ærespris tildeles Peter Lang. 

 

Formål 3: Livskvalitetsstøtte til Peter Lang og Susan Lang så længe de lever

For det tredje skal foreningen give livskvalitetsstøtte til Peter Lang og Susan Lang. Mange donationer vil gøre det muligt for foreningen at yde kontante og praktiske bidrag til at understøtte den optimale livskvalitet for Peter Lang i resten af hans liv jfr. hans alvorlige sygdomssituation. Det kan være støtte på alle måder til at afhjælpe forhindringer for Peter Langs optimale funktionsevne og livskvalitet såsom indretning af hjemmet, fysiske hjælpemidler, optræning, rekreationsophold, behandling, pleje og omsorg.