Stiftelse af foreningen Peter Lang 2013

 

År 2013 7. februar afholdtes stiftende generalforsamling i Foreningen Peter Lang 2013.

 

Til stede var stifterne Benedicte Schilling, Vibe Strøier og Gitte Haslebo.

 

Endvidere deltog advokat Susanne Borch.

 

Mødet fandt sted på advokat Susanne Borchs kontor.

 

Stifterne redegjorde for at der var et ønske om at stifte en forening der kunne bevare det unikke arbejde som Peter og Susan Lang har udviklet og som har dannet grundlaget for foreningens formål der er som følger:

 

Stk. 1. at opsøge og koordinere medlemmer, som vil arbejde for foreningens formål. 

 

Stk. 2. at iværksætte arrangementer, indsamlinger og andre særlige begivenheder, der kan fastholde og videreudvikle Peter Langs arbejde

 

Stk.3. at oprette og drive hjemmesiden www.Peterlangfoundation.com, der kan udbrede informationer om foreningen og dens formål.

 

Stk. 4. at iværksætte et videncenter i Peter Langs ånd, herunder uddeling af legater inden for formålet

 

Stk. 5. at yde donationer til Peter Lang og Susan Lang som tak for deres bemærkelsesværdige og betydningsfulde erhvervsarbejde med at udvikle og formidle systemiske og anerkendende tanker, ideer, metoder og arbejdsresultater. 

 

Det er stifternes ønske dels at danne foreningen for at bevare Peter Langs arbejde men lige så meget for at give mulighed for at kunne understøtte Peter og Susan Lang, der på grund af Peter Langs alvorlige sygdom ikke har kunnet videreføre det vigtige arbejde hvilket har foranlediget alvorlige økonomiske forhold for dem.

 

Foreningen dannes som en medlemsforening og stifterne har fået reaktion fra adskillige der ønsker at deltage i foreningens arbejde.

 

Stifterne gennemgik det på generalforsamlingen fremlagte udkast til vedtægter og godkendte og underskrev disse.

 

På generalforsamlingen valgtes som første bestyrelse med 

Gitte Haslebo som formand

Benedicte Schilling som næstformand 

Vibe Strøier om kasserer.

 

På generalforsamlingen valgtes desuden som statsautoriseret revisor TT Revision, Vester Voldgade 107, 1552 København V.

 

Generalforsamlingen bemyndigede desuden advokat Susanne Borch til at foretage det fornødne med henblik på foreningens registrering med CVR nummer samt med henblik på at kontakte politiet for at opnå indsamlingstilladelse.

 

Endvidere bemyndigedes Susanne Borch til at foretage andre formelle tilpasninger der kræves for at opfylde stillede myndighedskrav, således at foreningen snarest muligt kan begynde den ønskede indsamling så foreningens formål kan iværksættes.

 

Der var endvidere enighed i den nyvalgte bestyrelse om at der snarest efter at foreningen har opnået minimum 20 medlemmer skal indkaldes til ny generalforsamling så medlemmerne kan få mulighed for at øve indflydelse på arbejdet.

 

Således stiftet.

 

København, den 7. februar 2013

 

 

Benedicte SchillingVibe Strøier 

 

 

Gitte Haslebo