Vedtægter for Foreningen Peter Lang 2013  

 

 

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Foreningen Peter Lang 2013. 

 

Foreningens hjemsted er Gentofte.

 

 

§ 2. Formål

Foreningens formål er følgende:

 

Stk. 1. at opsøge og koordinere medlemmer, som vil arbejde for foreningens formål. 

 

Stk. 2. at iværksætte arrangementer, indsamlinger og andre særlige begivenheder, der kan fastholde og videreudvikle Peter Langs arbejde

 

Stk.3. at oprette og drive hjemmesiden www.Peterlangfoundation.com, der kan udbrede informationer om foreningen og dens formål.

 

Stk. 4. at iværksætte et videncenter i Peter Langs ånd, herunder uddeling af legater inden for formålet

 

Stk. 5. at yde donationer til Peter Lang og Susan Lang som tak for deres bemærkelsesværdige og betydningsfulde erhvervsarbejde med at udvikle og formidle systemiske og anerkendende tanker, ideer, metoder og arbejdsresultater. 

 

 

§ 3.  Medlemmer

Foreningen er en medlemsforening og som medlemmer af foreningen kan optages enkelt personer.

 

Indmeldelse finder sted ved skriftlig henvendelse til et medlem af bestyrelsen eller ved henvendelse til foreningens sekretariat.

 

Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem hvis den pågældendes medlemskab må antages at stride mod foreningens formål eller i væsentlig grad må formodes at indebære risiko for at formålet modarbejdes. Et medlem kan ligeledes ekskluderes på dette grundlag.

 

Beslutningen om at et medlem nægtes optaget eller et medlem ekskluderes skal forelægges førstkommende ordinære generalforsamling til godkendelse.

 

Medlemmerne betaler et på den ordinære årlige generalforsamling fastsat årskontingent. Kontingentet skal være indbetalt inden 31.marts hvert år for at medlemmet kan være stemmeberettiget.

Det er en forudsætning for medlemskab, at kontingentet indbetales rettidigt hvert år inden 31.marts.

 

Der kan foruden optagelse af enkeltmedlemmer ske optagelse af virksomheder, andre foreninger, institutioner og andre organisationer der måtte ønske at støtte foreningens formål. Optagelse af sådanne medlemmer skal forelægges bestyrelsen til drøftelse hvorefter bestyrelsen tager stilling til et eventuelt medlemskab.

 

Kontingent der betales af denne type medlemmer fastsættes efter aftale mellem den pågældende virksomhed, forening, institution og organisation og bestyrelsen. Kontingentet skal derefter godkendes på den førstkommende generalforsamling.

 

 

§ 4. Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer der vælges blandt foreningens medlemmer på den ordinære årlige generalforsamling.

 

Medarbejdere der er ansat i foreningen har ikke valgret til og er ikke valgbare til bestyrelsen.

 

Bestyrelsen konstituerer sig straks efter den afholdte ordinære generalforsamling og vælger blandt sin midte formand,  næstformand og kasserer.

 

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og i dennes forfald af næstformanden og afholdes mindst 2 gange årligt.

 

Derudover kan der afholdes møder når formanden og i denne forfald næstformanden indkalder hertil eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder herom.

 

Mødeindkaldelse skal suppleres med dagsorden der skal angive indholdet af mødet.

 

Der tages referat over alle bestyrelsens beslutninger.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden eller næstformanden samt 2 yderligere bestyrelses-medlemmer er til stede.

 

Samtlige beslutninger på bestyrelsens møder afgøres ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende og i formandens forfald næstformandens stemme.

 

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg, hvis der er behov herfor. Forretningsudvalget består af formanden, næstformanden samt 1 almindeligt bestyrelsesmedlem..

 

Formanden er født formand for forretningsudvalget.

 

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt sin egen forretningsorden.

 

 

§ 5. Generalforsamling

Generalforsamlingen er indenfor de af loven fastsatte grænser foreningens højeste myndighed.

 

Den årlige ordinære generalforsamling skal afholdes i tidsrummet 1.marts til 30.juni i forbindelse med afholdelse af foreningens årsmøde.

 

Den årlige ordinære generalforsamling indkaldes ved angivelse af dagsorden ved bekendtgørelse via mail til med-lemmerne med mindst 8 ugers varsel.

 

Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne til behandling på den årlige ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

 

 

§6. Dagsorden og dirigent

Dagsorden for den årlige ordinære generalforsamling skal omfatte:

 

1.Valg af dirigent

2.Formandens beretning

3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

4.Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer

5.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ved udløb af valgperiode

6.Valg af revisor

7.Eventuelt

 

Den årlige ordinære generalforsamling ledes af en af forsamlingen valgt dirigent som ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.

 

 

§ 7. Stemmeafgivning

Stemmeberettigede er personlige medlemmer der rettidigt har indbetalt kontingent som bestemt i nærværende vedtægter for det kalenderår hvori generalforsamlingen afholdes. Personlige medlemmer har én stemme på generalforsamlingen.

 

Andre medlemmer såsom foreninger og lignende har kun én stemme.

 

Der kræves personligt tilstedeværelse på den årlige ordinære generalforsamling for at give stemme og der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.

 

På den årlige ordinære generalforsamling afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal.

 

Afstemningen kan kun finde sted om de på dagsorden opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse.

 

Afstemningen sker skriftligt hvis blot et tilstedeværende stemmeberettiget medlem måtte ønske dette.

 

Ansatte i foreningen har ikke stemmeret.

 

 

§ 8. Valg 

Den årlige ordinære generalforsamling vælger foreningens bestyrelse.

 

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen.

 

Kandidatforslag skal være fremsendt til bestyrelsen v/sekretariatet senest 4 uger før generalfor-samlingens afholdelse.

 

Foruden bestyrelsens medlemmer vælges 2 suppleanter på den årlige ordinære generalforsamling.

 

Bestyrelsen kan opstille kandidater til bestyrelsen indtil 2 uger før den årlige ordinære generalforsamlings afholdelse.

 

Suppleanter er de kandidater der har fået flest stemmer efter de valgte medlemmer.

 

I tilfælde af at der ikke er opstillet flere kandidater end der skal vælges opstiller bestyrelsen 2 suppleanter der vælges for 1 år ad gangen.

 

Opstilling af suppleanter kan ske indtil 2 uger før den årlige ordinære generalforsamlings afholdelse.

 

Medlemmerne af bestyrelsen kan genvælges. 

 

 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal indkaldes når mindst 20 medlemmer skriftligt og med angivelse af dagsorden forlanger dette.

 

En ekstraordinær generalforsamling, der afholdes efter mindst 20 medlemmers forlangende, skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse i sekretariatet.

 

Reglerne for afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling følger i øvrigt reglerne for den årlige ordinære generalforsamlings afholdelse dog således at det er muligt at fravige kravet til dagsorden som anført for den årlige ordinære generalforsamling.

 

 

§ 10 Regnskab 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

Regnskabet skal før den årlige ordinære generalforsamling være revideret af den af generalforsamlingen valgte statsautoriserede revisor og underskrevet af bestyrelsen.

 

Den af den årlige ordinære generalforsamling valgte revisor skal være registreret eller statsautoriseret og kan alene vælges for 1 år ad gangen.

 

Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen.

 

 

§ 11. Personale og konsulenter

Bestyrelsen ansætter og afskediger det til for foreningens drift fornødne personale og træffer be-slutning om placering, karakter og omfang af administrationen.

 

Den eventuelle leder af administrationen forestår den daglige drift i samarbejde med bestyrelsen og kan såfremt denne ikke er ansat modtage honorar herfor.

 

 

§ 12. Tegningsregel

Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

Foreningen tegnes ved underskrift af 2 af bestyrelsens medlemmer hvoraf en skal være formanden eller næstformanden og/eller kassereren.

 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til en hver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

 

§ 13. Vedtægtsændringer

Såfremt vedtægtsændringer ønskes gennemført, kræver dette at det fremsatte forslag vedtages med mindst 3/4 flertal af de afgivne stemmer.

 

Såfremt der ikke opnås et sådan flertal kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling som anført § 9 hvorefter vedtægtsændringen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

 

 

§ 14. Opløsning

Til gennemførelse af foreningens opløsning kræves mindst 3/4 flertal af samtlige foreningens medlemmer.

 

Såfremt 3/4 af foreningens medlemmer ikke er til stede ved den årlige ordinære generalforsamling kan bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til ny ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

 

I tilfælde af opløsning af foreningen overgår foreningens formue til et lignende arbejde efter bestyrelsens bestemmelse.

 

 

---oo0oo----

 

Foreningen stiftes 7. februar 2013.

 

Benedicte Schilling

 

Vibe Strøier

 

Gitte Haslebo